Generelle salgsbetingelser Danemark (09/2020)

1. Gyldighedsområde

1.1 Vores generelle salgsbetingelser er gældende for dette aftaleforhold. Vi anerkender ikke nogen betingelser fra køberen, der er i konflikt med eller afviger fra vores generelle salgsbetingelser, medmindre vi udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed skriftligt. Vores generelle salgsbetingelser gælder også, når vi udfører levering til køberen uden forbehold, uanset om vi er bekendt med, at køberens betingelser er i konflikt med eller fraviger vores generelle salgsbetingelser.

1.2 Vores generelle salgsbetingelser gælder også for alle fremtidige handler med køberen. Alle bestemmelser træder i kraft senest ved gennemført levering.

1.3 Vores generelle salgsbetingelser gælder ikke for forbrugere iht. § 13 i BGB (tysk lovbog om privatret). Undtaget herfra er tilfælde som det, der nævnes i stykke 3.4.

2. Indgåelse af kontrakt

2.1 Hvis bestillingen kan kvalificeres som et tilbud iht. § 145 i BGB, kan vi godkende dette inden for to uger.

2.2 Vores ansatte er ikke autoriserede til at indgå mundtlige aftaler, der afviger fra skriftlige kontraktmæssige aftaler, eller indgå bindende forpligtelser, der går ud over dette.

2.3 Vi forbeholder os ejendomsret og ophavsret til beregninger og materiale om sammensætningen af de varer og dokumenter, vi leverer. Disse må ikke gøres tilgængelige for tredjepart.

3. Priser og betaling

3.1 Hvor intet andet er aftalt, er vores priser ”CPT – carriage paid to”, jf. Incoterms 2020.

3.2 Den lovpligtige meromsætningsafgift (moms) er ikke inkluderet i vores priser. Momsen fremgår separat på fakturaen til den lovpligtige sats. Hertil kommer eventuelle obligatoriske afgifter til lovpligtig sats.

3.3 Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, forfalder købsprisen ved levering af vores varer uden nogen form for fradrag.

3.4 Hvis køberen giver os et direkte debiteringsmandat iht. SEPA, er fristen for at modtage de krævede forskudsoplysninger (forudgående anmeldelse) én (1) dag før forfald af det beløb, der skal trækkes.

3.5 Køberen har kun ret til modregning og tilbageholdelse af betaling, hvis hans modkrav er lovligt etableret, er ubestridt eller er anerkendt af os. Denne begrænsning gælder ikke for købers krav pga. mangler, der udspringer af samme kontraktforhold som vores krav.

3.6 Fakturaer/kontoudtog betragtes som godkendt, medmindre vi skriftligt modtager indvendinger inden for én måned efter fakturadato. Datoen for vores modtagelse af indvendingen er afgørende for overholdelse af fristen. Der henvises udtrykkeligt til denne ordning på fakturaer/kontoudtog.

3.7 Hvis opfyldelsen af vores krav bringes i fare pga. berettiget tvivl om købers solvens – især pga. restancer på betaling eller i tilfælde af beslaglæggelse af købers eksisterende krav hos os gennem tredjemand – kan vi med forbehold for yderligere krav tilbagekalde de tildelte betalingsfrister og sætte vores krav til øjeblikkeligt forfald. Vi kan også gøre leverancer afhængige af forskud eller sikkerhedsydelser. Aftalte forhold med løbende konti kan afsluttes med øjeblikkelig virkning.

4. Levering

4.1 Levering af godset sker ”CPT – carriage paid to” jf. Incoterms 2020, dvs. at sælger betaler fragten til den aftalte destination, men køberen bærer risikoen fra og med, at godset er leveret til transportøren.

4.2 Vores ansvar for kompensation for forsinkelsesskade (kompensation ud over tjenesten) iht. BGB § 280 (2) og § 286, i tilfælde af forsinkelse pga. simpel uagtsomhed er begrænset til i alt 5 % af værdien af den del af den samlede levering, der ikke kan bruges i tide, eller ikke er i overensstemmelse med kontrakten pga. forsinkelsen. Dette gælder ikke i de af stykke 8.3 regulerede tilfælde.

4.3 Vi forbeholder os ret til at afvige fra de bestilte mængder inden for rammerne af standardtolerancer (± 5 %). Den afgørende faktor er den vægt, vi har bestemt. Vi leverer varer af sædvanlig, sund og ufordærvet kvalitet. Vi er berettiget til at ændre sammensætningen af vores varer uden at meddele køberen dette, forudsat at ændringen er rimelig for køberen under hensyntagen til de gensidige interesser. Dette forudsætter især, at de faktorer, der bestemmer værdien for vores varer, forbliver upåvirket. I forbindelse med levering af vores varer rådgiver vi efter bedste viden og erfaring. Alle detaljer og oplysninger i forbindelse med hver enkelt levering er uforpligtende og friholder ikke køberen fra dennes egen undersøgelsespligt af varerne, herunder test og forsøg, der skal udføres af køber uden ugrundet ophold. Køberen er ansvarlig for at følge lovlige og korrekte instruktioner om brugen af vores varer.

4.4 Overholdelse af datoer for levering og færdiggørelse forudsætter købers rettidige og korrekte opfyldelse af købers forpligtelser. Leveringstiden begynder ikke, før køberen har indgivet de dokumenter, tilladelser, frigivelser, der muligvis skal erhverves, og ikke før der er modtaget aftalt forskud eller forudbetaling.

4.5 Krig, strejke, lovlig lockout, mangel på råvarer og energi, drifts- og trafikforstyrrelser, dispositioner fra højere instanser, lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltninger samt alle tilfælde af force majeure – også blandt vores leverandører – som hindrer opfyldelsen af vores leveringsforpligtelser, friholder os under varigheden af forstyrrelsen og omfanget af dens virkninger fra forpligtelsen til at levere og forlænger leveringsperioden tilsvarende. Hvis sådanne hændelser varer i mere end to måneder, giver de hver af parterne ret til at ophæve kontrakten, uden at køberen har ret til erstatning.

4.6 Hvis vores bestilling ikke kan udføres, fordi vi uforskyldt ikke kan modtage leverancer fra vores leverandører, selvom vi før indgåelse af kontrakten med køber har indgået en kongruent dækningsaftale med leverandøren om den vare, der skal leveres, er vi berettiget til at træde ud af kontrakten. I dette tilfælde vil vi straks informere køberen om, at de bestilte varer ikke er tilgængelige, og at alle leverede tjenester refunderes øjeblikkeligt.

5. Særlige bestemmelser for kontrakter om varer til levering efter anmodning

Hvis der i kontrakten mellem parterne er aftalt, at levering af varer skal ske successivt efter købers anmodninger, foregår leveringen ”CPT – carriage paid to” jf. INCOTERMS 2020, i lige store månedlige leverancer. Køberen skal oplyse om tidspunktet for de månedlige leverancer, der skal aftages inden udgangen af den respektive måned, med levering inden for en uge efter anmodningen. Hvis køberen ikke overholder forpligtelsen til at definere leverancen til tiden, har vi ret til at give køberen en frist på to arbejdsdage til at definere leverancen. Såfremt fristen udløber uden at køber giver besked, udløber retten til levering af den relevante delmængde, og vi har ret til at kræve erstatning for manglende opfyldelse, iht. BGB § 281, eller for forgæves afholdte omkostninger, iht. § 284 i BGB. Hvis køberen ikke overholder sin forpligtelse til at definere leverancen for en yderligere måned på trods af et varsel efter den første overtrædelse, har vi ret til at opsige hele kontrakten med øjeblikkelig virkning for alle udestående mængder, der forfalder frem til udløbet af perioden. Øvrige krav påvirkes ikke. Hvis den kontraktmængde, der faktisk bestilles i første halvdel af kontraktperioden (den faktiske mængde) er bagud i forhold til den kontraktmængde (målmængde), der er aftalt for denne periode, er vi berettiget men ikke forpligtet til at reducere den målmængde, der er aftalt for den resterende kontraktperiode, til den mængde, der svarer til den faktiske mængde, som er bestilt indtil dette tidspunkt. Justeringen af kontraktmængden sker ved skriftlig meddelelse til køberen umiddelbart efter halvdelen af kontraktperioden er forløbet. Den reducerede målmængde skal stadig samles i månedlige leverancer af samme størrelse. Hvis leveringsdatoen for den sidste anmodning ikke længere ligger inden for kontraktens løbetid, baseret på en leveringsfrist på en uge efter en anmodning, og hvis der allerede er indgået ny kontrakt mellem os og køberen for den efterfølgende periode, har vi ret til at afregne den pågældende leverance til den pris, der er aftalt i den nye kontrakt. Hvis der ikke er nogen ny kontrakt for den efterfølgende periode, vil parterne i dette tilfælde indgå en individuel prisaftale for den relevante leverance under hensyntagen til udviklingen i markedspriserne på leveringsdagen.

6. Forpligtelse til at samarbejde

Hvis vi påtager os transporten, skal køberen sikre en passende og sikker adgang og tilstrækkelig plads til at losse varerne på det aftalte leveringssted. Køberen skal især sikre, at adgangsruten kan modstå vægten af det lastede transportkøretøj på ca. 40 ton. Hvis der er nogen tvivl om dette, skal køberen underrette os om dette i god tid og nævne en alternativ tilgang eller et alternativt losningspunkt. Hvis køberen ikke opfylder sine pligter til at samarbejde korrekt, er han ansvarlig over for os for alle skader, der følger heraf, medmindre køberen ikke er ansvarlig for overtrædelsen af pligten.

7. Garanti

7.1 Køberens garantirettigheder forudsætter, at køberen undersøger de leverede varer korrekt for mangler i overensstemmelse med lovbestemmelsen i § 377 HGB (tysk lov om handel) og straks informerer om eventuelle mangler. Underretningen om mangler skal ske skriftligt. Leveringsgenstanden skal accepteres af køberen, uden at dette berører dennes øvrige rettigheder, selvom den har mindre mangler.

7.2 I det omfang, der er en mangel i den købte vare eller de leverede tjenester, er vi berettiget og forpligtet til at foretage efterfølgende leverancer eller afhjælpe efter vores skøn. Derudover gælder de lovpligtige garantirettigheder med det forbehold, at erstatningskrav og refusion af udgifter kun er underlagt kravene i stykke 8.

7.3 Vi er ikke ansvarlige, hvis leveringen ikke er egnet til et formål, som køberen påtænker, hvis dette hverken er kontraktligt aftalt eller ikke opfylder den kontraktmæssige påkrævede eller normale brug. Med forbehold for anden udtrykkelig aftaleindestås ikke for varernes egnethed til produktion af GMO-fri produkter i henhold til forordninger (EF) nr. 1829/2003 og 1830/2003.

7.4 I tilfælde af en klage over korn- og dyrefoder skal køberen straks tage mindst 5 kg som en prøve efter aftale med os, eller få den taget af en prøvningsinstans, der er bestilt af os, og stille den til rådighed for os til inspektion. Hvis køberen er en iværksætter (på tysk ”unternehmer”, som defineret i § 14 i BGB), skal prøvetagningen udføres i overensstemmelse med prøveudtagningsbetingelserne, der er trykt i bilag II og III til standardbetingelserne i tysk kornhandel, der efter ønske kan stilles til rådighed for køberen. Vi har ret til at være til stede ved stikprøven eller at være repræsenteret. Prøverne skal undersøges af et analyseinstitut, der er akkrediteret/certificeret i henhold til DIN EN ISO 17025/2000 eller sammenlignelige standarder. Vi anerkender ikke testresultater fra andre vedr. uønskede/forurenende stoffer. Begge parter har ret til at foretage en opfølgende analyse umiddelbart efter modtagelse af certifikatet for den første analyse og har pligt til at oplyse modparten herom. Hvis analyserne adskiller sig fra hinanden, har hver part ret til umiddelbart efter afgivelse af 2. analyseresultat at forlange en 3. analyse. I dette tilfælde er gennemsnittet af de analyser, der kommer tættest på, afgørende. I tilfælde af officiel kontrol af varer leveret af os, skal vi under alle omstændigheder have mulighed for at gennemføre en krydstjek ved omgående at underrette og levere originale modprøver.

7.5 For så vidt vi ikke er producenten af leveringsgenstanden, men køber varerne fra en leverandør, har vi ret til at overdrage vores egne garantikrav mod denne leverandør til køberen. Køberen accepterer hermed vores overdragelse af garantikrav til køber. Køberen er forpligtet til skriftligt at gøre garantikrav gældende og håndhæve de tildelte garantikrav mod underleverandøren uden for retten. Indtil da forhindres køberen inden for rammerne af de tildelte garantikrav fra at påberåbe sig sine tilsvarende krav mod os. Vores subsidiære ansvar eksisterer kun, hvis køberen ikke formår at håndhæve garantikravene mod underleverandøren uden for det retlige system. I den periode, hvor disse garantikrav mod underleverandøren efterfølges, er forældelsesperioden over for os sat i bero. Begrænsningen af subsidiært ansvar gælder ikke for erstatningskrav fra køberen pga. en forsætlig eller groft uagtsomt pligtbrud eller pga. skade på kroppen, helbredet eller livet.

7.6 Krav om mangler bliver forældet et år efter levering af varerne. I tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed eller i tilfælde af strafbar skade på kroppen, helbredet eller livet, gælder den lovbestemte garantiperiode.

8. Ansvar

8.1 Erstatningskrav er udelukket, medmindre de er baseret på grov uagtsomhed eller forsætlighed fra vores side, fra vores juridiske repræsentanter eller fra vores stedfortrædere eller ved overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendig for at opfylde formålet med kontrakten, og som den kontraherende partner regelmæssigt sætter sin lid til og kan sætte sin lid til.
Medmindre vi har handlet forsætligt, er vores ansvar begrænset til påregnelige skader, der er sædvanlige for kontrakten. Ansvarsbegrænsningen gælder både for direkte og indirekte skader, herunder hvis køberen i stedet for et direkte erstatningskrav iht. § 281 i BGB kræver erstatning for forgæves afholdte omkostninger iht. § 284 i BGB.

8.2 Ansvar for overtrædelser af forpligtelsen vedr. mærkning i henhold til EF-forordningerne nr. 1829/2003 og 1830/2003 er udelukket, medmindre vi, vores juridiske repræsentanter eller assistenter er skyldige i forsætlighed eller grov uagtsomhed.

8.3 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke for skader, der skyldes skade på liv, lemmer og helbred. Det obligatoriske ansvar i henhold til produktansvarsloven og ethvert ansvar baseret på § 24 LFGB forbliver også upåvirket.

9. Ejendomsforbehold

9.1 Vi forbeholder os ejerskab til leveringsartiklen indtil modtagelse af alle betalinger, som vi har ret til i det nuværende og fremtidige forretningsforhold med køberen. Hvis køberen handler i strid med kontrakten, især i tilfælde af forsinket betaling, er vi berettiget til at ophæve kontrakten uden kompensation til køber og tage varen tilbage.

9.2 Køberen er forpligtet til at behandle leveringsgenstanden med omhu. Navnlig er køberen forpligtet til på passende måde og for egen regning at forsikre den mod brand, vand og tyveri op til nyværdi, medmindre den er beregnet til øjeblikkeligt forbrug.

9.3 I tilfælde af konfiskering eller andre indgreb fra tredjepart skal køberen straks underrette os skriftligt. Hvis tredjeparten ikke er i stand til at erstatte vores retslige og ikke-retslige omkostninger til forsvar af vores rettigheder, er køberen ansvarlig for det tab, vi er blevet påført.

9.4 Køberen har ret til at videresælge leveringsgenstanden i et almindeligt forretningsforløb. Dog tildeler køberen os i denne forbindelse alle krav i størrelsen på det endelige fakturabeløb, herunder lovpligtig meromsætningsafgift, der påløber ham fra videresalg mod hans kunder eller tredjepart, uanset om leveringsgenstanden blev videresolgt med eller uden forarbejdning. Køberen forbliver autoriseret til at indsamle disse krav, selv efter tildelingen. Vores myndighed til at indsamle selve kravet forbliver upåvirket. Vi forpligter os dog til ikke at indsamle tilgodehavenderne, så længe køberen opfylder sine betalingsforpligtelser over for os, ikke er bagud med betaling, og især hvis der ikke foreligger nogen ansøgning om åbning af insolvens- eller afviklingssager eller er tale om betalingsstandsning. Men hvis dette er tilfældet, kan vi anmode om, at køberen underretter os om de tildelte fordringer og deres skyldnere, giver alle de nødvendige oplysninger til indsamling, overleverer de tilknyttede dokumenter og giver debitorer (tredjepart) besked om tildelingen.

9.5 Køberens behandling af leveringsgenstanden udføres altid for os. Hvis leveringsgenstanden behandles eller blandes med andre varer, der ikke hører til os, får vi medejerskab af den nye vare i forholdet mellem værdien af leveringsgenstanden og de andre varer, der er behandlet eller blandet med det på tidspunktet for behandling eller blanding. For den vare, der er resultatet af forarbejdning eller blanding, gælder det samme som for den vare, der er leveret under forbehold.

9.6 Hvis leveringsgenstanden, uanset om den er forarbejdet, blandet eller i den tilstand, vi leverede den i, bliver givet som foder til dyr, får vi fælles ejerskab af dyrene i forholdet mellem værdien af leveringsgenstanden og salgsprisen for det respektive dyr, der var gældende på fodringstidspunktet. Hvis blanding, forarbejdning eller fodring finder sted på en sådan måde, at købers ting skal betragtes som den vigtigste ting, er det aftalt, at køberen overfører sameje af genstanden til os i det forhold, der er angivet i punkt 1. Køberen opbevarer den således opståede fælles ejede genstand for os. Dette gælder også udtrykkeligt for fodring af dyr med de af os leverede varer i forhold til disse.

9.7 Ovenstående regler gælder også i tilfælde af, at dyrene, der fodres med leveringsgenstanden, bliver slagtet, frosset ned eller på anden måde forarbejdet. Vi erhverver også medejerskabsret til produkterne fra dyrene (f.eks. æg), hvis formålet med de dyr, der fodres med vores varer, er at fremstille produkterne, og fodring ikke kun er til opretholdelse af disse dyr (f.eks. æglæggende høns). Køberen betragtes i alle tilfælde som depositar.

9.8 Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi har ret til på anmodning af køberen, for så vidt som værdien af vores værdipapirer overstiger kravene, der skal sikres plus renter med mere end 20 %. Det er vores ansvar at vælge sikkerhed, der skal frigives. Referenceværdien er markedsprisen, men hvis ingen sådan kan bestemmes, er det indkøbsprisen.

10. Brug som frø

Korn, der ikke eksplicit er solgt som frø, må ikke anvendes som frø i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette skal meddeles køberen i tilfælde af salg eller videresalg.

11. Afsluttende bestemmelser

11.1 Alle tvister, der stammer fra og i forbindelse med den kontrakt, som er indgået mellem os og køberen, vil blive afgjort efter vores skøn af voldgiftsretten for sammenslutningen af kornhandlere på børsen i Hamborg eller den almindelige domstol ved vores hovedkvarter. Hvis køberen er hjemmehørende i Tyskland, gælder retten til at vælge den almindelige domstol i vores hovedkvarter kun, hvis køberen er en erhvervsdrivende, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig fond iht. German Code of Civil Procedure § 40 . Hvis vi anmoder om en afgørelse fra voldgiftsretten, er sammensætningen af voldgiftsretten og sagen reguleret af dens voldgiftsregler. I tilfælde af at køberen har til hensigt at indgive en retssag mod os, påtager vi os på købers anmodning vores ret til på forhånd at vælge mellem den almindelige domstol og voldgiftsretten inden for en rimelig frist, der er fastsat for os, som skal være mindst tre arbejdsdage. Hvis vi ikke erklærer dette inden for den periode, der er angivet for os, overgår retten til at vælge til køberen. Denne skal straks træffe sit valg og give os skriftlig besked.

11.2 Medmindre andet er angivet i en skriftlig aftale, er vores forretningssted stedet for udførelsen.

11.3 For hele det juridiske forhold mellem os og køberen gælder Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning udelukkende med undtagelse af FN's salgslovgivning.

H. Bröring GmbH & Co. KG Postfach 11 09 49407 Dinklage

Download vores generelle salgsbetingelser som en PDF:

Generelle salgsbetingelser Bröring
Grootte: 88 KB